Privacyverklaring

 

Bij het verlenen van mijn diensten in de praktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Chantal Schouren

Praktijk Inzichtelijk

 

Geb.datum 29-10-1977

 

Ds. Visscherwei 10

9223 LH Houtigehage

 

Tel.nr. 06 – 11 42 32 29

e-mail. cs@praktijkinzichtelijk.nl

 

K.v.K nr. 73460842

 

Verkrijgen van persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze.

 

Persoonsgegevens:

 

Chantal Schouren van Praktijk Inzichtelijk verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens; zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Inhoud cliëntendossier

 

Doeleinden:

 

Chantal Schouren van Praktijk Inzichtelijk verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, bijv. het maken van individuele coachprogramma’s
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, met betrekking tot het coachtraject of intake-gesprekken die worden aangevraagd. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden:

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Met schriftelijke toestemming van u zouden deze derden uw huisarts of voor overdracht naar een andere zorgverlener kunnen zijn. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

 

Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang ik uw gegevens bewaar:

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht van 5 jaar.

 

Hoe ik uw gegevens beveilig:

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

 Profilering:

Ik zou van de gelegenheid gebruik kunnen maken om de verwerking van uw persoonsgegevens te combineren, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en/of informatie aan te kunnen bieden.

 

Uw rechten

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, of te verwijderen.

 

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens, of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Chantal Schouren

Praktijk Inzichtelijk

Ds. Visscherwei 10

9223 LH Houtigehage

Tel.nr. 06 – 11 42 32 29

Email. cs@praktijkinzichtelijk.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring:

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-02-2019.